tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
O G Ł O S Z E N I E
odczyty wodomierzy

Zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 27.12.2022 do 31.12.2022 odbędą się odczyty wodomierzy (bez modułu radiowego) zamontowanych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i na ogrodach Wspólnot Mieszkaniowych położonych w Lubsku. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
W przypadku braku obecności należy przekazać stan wodomierza do dnia 05.01.2023 r.:

- telefonicznie, w godz. 7:00-15:00 pod nr 68 457 77 13 lub 68 457 77 08,
- sms pod nr 576 300 453,
- osobiście - PGKiM w Lubsku, ul. Wrocławska 3, budynek C, pokój nr 8,
- lub pocztą elektroniczną.

W przypadku nie podania wskazania wodomierza w w/w terminie, do rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków za okres 01.VII.2022 - 31.XII.2022 r. zostanie przyjęte zużycie wody prognozowane na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Harmonogram odczytów >>> Plik w formacie .pdf
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2023


Miasto Lubsko - zabudowa wielorodzinna Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.) Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Tucholi Żarskiej - zwiększona częstotliwość odbioru Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Tuplice Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm Plik w formacie .pdf (odpady zmieszane)

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm Plik w formacie .pdf (odpady selektywne)

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm - Gmina Lubsko Plik w formacie .pdf (styczeń 2023)

Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Lubsko dla nieruchomości niezamieszkałych:
Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm - Lubsko Plik w formacie .pdf (styczeń 2023)

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm - Gmina Lubsko Plik w formacie .pdf (styczeń 2023)

Zasady prawidłowej segregacji odpadów Plik w formacie .pdf
K O M U N I K A T
dot. PSZOK

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubsku przy ul. Traugutta 3
jest czynny w następujących dniach:

- poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00
- wtorki w godz. 08:00 - 14:00
- czwartki w godz. 08:00 - 14:00

oraz
- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 - 13:00
(z wyjątkiem 31 grudnia 2022 oraz 07 stycznia 2023 - w zamian
PSZOK będzie czynny 17 grudnia 2022 oraz 14 stycznia 2023
)

Telefon kontaktowy: 576-300-250

Wjazd na PSZOK drugą bramą (od strony parku).

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Pobierz plik Plik w formacie .pdfI N F O R M A C J A
Program "Ciepłe Mieszkanie"

Informujemy, że ruszył Program "Ciepłe Mieszkanie" finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Lubsko.

Szczegółowe informacje oraz wzór deklaracji chęci przystąpienia do programu na stronie Urzędu Miasta:
Program "Ciepłe Mieszkanie" - informacje
I N F O R M A C J A

Informujemy, że dla chętnych, oddających odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubsku przy ul. Traugutta 3, w ramach poniesionej opłaty za odbiór odpadów istnieje możliwość pobrania kompostu produkowanego przez ZZO Marszów.

Kompost  "KOMPO-ZZO Marszów"  może   być  stosowany  na  wszystkich  glebach  w uprawach  polowych, w uprawie roślin ozdobnych oraz przy zakładaniu trawników. Szczególnie przydatny jest do stosowania na glebach o małej zawartości substancji organicznej i na gruntach zdegradowanych, wyczerpanych ze składników pokarmowych.
Pakowany jest w workach 15kg i będzie dostępny do wyczerpania zapasów.

Pełna specyfikacja produktu: https://marszow.pl/?page_id=7422
K O M U N I K A T

W związku ze zmianą wielkości worków do zbierania szkła i bioodpadów prosimy o wypełnianie ich maksymalnie do 60% pojemności.

Przepełniony worek jest bardzo ciężki i stanowi zagrożenie dla pracowników.

Z powodu wypełnienia worków w 100% doszło już do paru przypadków przecięcia i rozerwania worków szkłem, które wysypało się na nogi pracowników.

K O M U N I K A T

Przypomina się, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko:

- na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości; gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik, teren przylegający do nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości lub przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nie utrudniający ruchu pieszych lub pojazdów,

- Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia zamoczenia odpadów, jak też wydostania się odpadów pod wpływem wiatru i innych czynników zewnętrznych.

Przypominamy również, by nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu - popiół, który dopiero co opuścił piec zniszczy Państwa pojemnik, jak również może spowodować pożar śmieciarki, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia obsługujących ją pracowników. Przed wrzuceniem do pojemnika resztek po procesie spalania, prosimy o pozostawianie ich w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.

Nie należy zalewać pojemnika z popiołem wodą - zalanie wodą pojemnika, zawierającego popiół przy temperaturach powietrza poniżej 0°C spowoduje zamarznięcie masy odpadów, a w konsekwencji brak możliwości opróżnienia pojemnika z odpadami oraz dodatkowo może dojść do zniszczenia pojemnika.

Dłużniku!!!

Jesteś naszym dłużnikiem lub Wspólnoty Mieszkaniowej, którą zarządzamy?
Nie wiesz co masz robić?
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
Znajdziemy wyjście z sytuacji.
Ugoda.
Dogodny termin spłaty.
Wysokość raty odpowiadająca Twoim możliwościom finansowym.
Bez dodatkowych kosztów sądowych i komorniczych.
Nie poddawaj się! Walcz!
Pomożemy!
Życie bez długów jest komfortowe!
Ty też możesz takie mieć!

PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko
budynek B - pokój nr 2 - tel. 68-457-77-18
budynek C - pokój nr 1 - tel. 68-457-77-08PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. wraz z ZZO Sp. z o.o. w Marszowie uczestniczył w Dniach Lubska 2017 przeprowadzając konkursy dla dzieci i młodzieży na temat segregacji odpadów oraz prezentując sprzęt specjalistyczny.


W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników i operatora przed godz. 7:00. Zawiązane worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki
I N F O R M A C J A


1. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- samochód bezpyłowy DAF - szt.3
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka - szt.2
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog - szt.2
- samochód dostawczy Ford typu doka - szt.2
- samochód dostawczy Mercedes
- samochód dostawczy Volkswagen
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik - szt.2
- mikrociągnik Yanmar
- przyczepa skrzyniowa - szt.2
- podnośnik koszowy zabudowany na Renault Master
- myjka ciśnieniowa do mycia pojemników na odpady komunalne


2. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.