tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Informacje ogólne


                Przedsiębiorstwo   Gospodarki   Komunalnej  i   Mieszkaniowej  w  Lubsku  Sp. z o. o.   powstało 01 października 1998 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę gminy. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000167051.
           Spółka zajmuje się zadaniami ze sfery użyteczności publicznej: dostarczaniem energii cieplnej, odbiorem nieczystości stałych, utrzymaniem czystości ulic, chodników i placów, a także ich zimowym utrzymaniem oraz zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
               Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 3.828.000 zł. Gmina w celu realizacji przez Spółkę zadań wniosła aportem budynki i budowle, środki pieniężne, środki trwałe i przedmioty nietrwałe, a także inne wartości niematerialne, m.in.:

             Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, a więc poza Zarządem Spółki działa pięcioosobowa Rada Nadzorcza. Dwie osoby wybierane są spośród przedstawicieli załogi. Trzy osoby powoływane są przez Zgromadzenie Wspólników tj. Burmistrza Lubska, które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami, czyli złożyły stosowny egzamin na członka rady nadzorczej. Rada Nadzorcza pełni funkcję kontrolną Spółki.