tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Trochę historii


        Spółka od jej powstania utrzymuje się tylko z własnych środków oraz z kredytów inwestycyjnych, nie otrzymuje jakichkolwiek dotacji. Na bieżąco Spółka stara się dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań. Od okresu jej powstania rozpoczęta została restrukturyzacja mająca na celu ograniczanie kosztów. Ponadto dążono do usprawnienia funkcjonowania Spółki poprzez jej rozwój m.in. realizując niezbędne inwestycje oraz wyposażając w dodatkowy sprzęt i narzędzia. Działania te służyły również poprawie jakości świadczonych usług. Na przestrzeni lat 1999-2010 wydatkowano na powyższy cel kwotę ponad 5,3 mln zł m.in. na modernizację kotłowni, zakup samochodu bezpyłowego  i  nadwozia  do  samochodu bezpyłowego, zakup piaskarko-solarki, zakup nadwozia do wywozu kontenerów i inne. W 2002 r. wykonano i przekazano do użytku zewnętrznego parking przy ul. XX-lecia /naprzeciw banku BZ WBK/.
        W roku 2000 główny nacisk został położony na ochronę środowiska, a w szczególności na ochronę powietrza redukując emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów i dwutlenku siarki do atmosfery. Osiedlowa, ekologiczna kotłownia gazowo-olejowa o mocy 4,5 MW i wartości ponad 1,3 mln zł zastąpiła dotychczasowe cztery znajdujące się na Osiedlu XX-lecia i Osiedlu Południe.
        W roku 2008 zrealizowano na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Złotej zadania wynikające z programu dostosowawczego tj. drenaż odcieków, przepompownię odcieków, zbiornik odcieków, brodzik dezynfekcyjny oraz wykonano ogrodzenie składowiska.
        Zakupiono również koparko-ładowarkę typu JCB, a także samochód specjalistyczny typu hakowiec do transportu kontenerów. W roku 2009 i 2010 dokonaliśmy zakupu używanej zamiatarki, ciągnikowej piaskarko-solarki, nowego ciągnika, czy używanego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów opakowaniowych.
          W  roku  2010  prowadzona  była  procedura  podziału  Spółki  zakończona  postanowieniem  z dnia 28.06.2011 r. Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o rejestracji podziału.
        Obecnie zatrudnionych jest 78 pracowników, z tego 56 pracowników zatrudnionych jest na czas nieokreślony.