tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Kształtowanie cen za świadczenie usług

Bezpośredni wpływ na kształtowanie cen i stawek opłat stosowanych przez Spółkę ma Rada Miejska w Lubsku. Ceny i stawki opłat za usługi z zakresu dostarczania ciepła od IV kw. 2008 r. zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
Taryfa dla ciepła, obowiązująca od roku 2016 - Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Uchwała Nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie:

- utrzymanie czystości chodnika letnie - 1,30 zł/m²/m-c brutto
- utrzymanie czystości chodnika zimowe - 2,75 zł/m²/m-c brutto
- utrzymanie czystości chodnika całoroczne - 1,10 zł/m²/m-c brutto

Kontakt - ZUKiT przy ul. Traugutta 3, tel. 68-457-77-31 lub 660-545-911.


Cennik usług wykonywanych przez Sekcję Remontową oraz Zakład Usług Komunalnych i Transportu:
(obowiązuje od 01 lutego 2020 r.)

L.p. Nazwa wykonywanej usługi J.m. Cena netto
SEKCJA REMONTOWA
1. Oplombowanie wodomierza szt.
2 szt.
 
23,15 zł
32,41 zł
(5 zł za każdy następny)
2. Usługi szklarskie
a) szkłem gładkim:
- do 0,50
- powyżej 0,50
b) szkłem wzorzystym:
- do 0,50
- powyżej 0,50
c) szkłem zbrojeniowym
- do 0,50
- powyżej 0,50
 
 


 


 


 
 
140,00 zł
120,00 zł
 
145,00 zł
120,00 zł
 
165,00 zł
130,00 zł
3. Czyszczenie kanalizacji samoch. WUKO
- w dni robocze po godz. 15:00 +50%
- w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta +100%
godz. od 195,00 zł
4. Czyszczenie kanalizacji ręcznie godz.
 
21,35 zł
+narzuty wg zarz.4/16
(ze zmianami)
5. Czyszczenie kanalizacji za pomocą
spirali elektrycznej
godz.
następna i kolejne
80,00 zł
60,00 zł
6. Zagęszczarka z obsługą godz. 65,00 zł
7. Jednorazowe usunięcie sopli z jednego budynku
a) z wykorzystaniem podnośnika koszowego:
- do 0,5 godz. pracy pracowników
- od 0,5 -1,0 godz. pracy pracowników
- następna i kolejne godz. pracy
b) bez wykorzystania podnośnika koszowego:
- do 0,5 godz. pracy pracowników
- od 0,5 -1,0 godz. pracy pracowników
- następna i kolejne godz. pracy
 
 
godz.
godz.
godz.
 
godz.
godz.
godz.
 
 
70,00 zł
125,00 zł
100,00 zł
 
50,00 zł
125,00 zł
60,00 zł
8. Odśnieżanie dachów:
a) dachy płaskie
b) dachy spadziste
 
godz.
godz.
 
60,00 zł
70,00 zł
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU
1. Samochód dostawy do 3,5 t km 5,50 zł
2. Samochód dostawy do 3,5 t godz. 120,00 zł
3. Ciągnik z przyczepą godz. 85,00 zł
4. Koparko-ładowarka, ciągnik, zamiatarka /dojazd/ godz. 120,00 zł
5. Ręczny załadunek odpadów zmieszanych 80,00 zł
6. Pojazd specjalistyczny bezpyłowy godz. + km 100 zł + 6,50 zł
7. Usługi warsztatowe godz. 60,00 zł -w godz. 7-15 w dni robocze
120,00 zł -w pozostałych godz. j/w i w dni wolne od pracy oraz święta
8. Pozostałe usługi komunalne godz. 50,00 zł
9. Mechaniczne zamiatanie placów godz. 180,00 zł
10. Posypywanie piaskarką łącznie z materiałem uszorstniającym
(min. 0,5 godz.)
godz. 250,00 zł
(poza granicami
Lubska +5,50 zł/km)
11. Koszenie mechaniczne godz. 70,00 zł
12. Postojowe godz. 35,00 zł
13. Odbiór gabarytów w zależności od
wielkości gabarytu
15,00 - 35,00 zł
14. Podnośnik koszowy z obsługą
(1 pracownik)
godz.
następna i kolejne
150,00 zł
125,00 zł
(poza granicami Lubska +4,50 zł/km)
(dodatkowy pracownik +50,00 zł/godz)Wynajem kontenerów przez Zakład Usług Komunalnych i Transportu

Stawkę za usługę jednorazowego odbioru kontenera należy stosować w wysokości określonej odpowiednio:

1. Usługa transportowa kontenera objętego pozwoleniem na odbiór odpadów wg tabeli:

Rejon odbioru Bez względu na wypełnienie kontenera
Miasto Lubsko 150,00 zł netto
+ koszt za przyjęcie na składowisku*
Gmina Brody 100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Jasień 100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Lubsko
(teren wiejski)
100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Tuplice 100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku

*Uwaga: Ryczałt - 150,00 zł netto /transport na trasie: baza - odbiór kontenera - stacja przeładunkowa ZZO Sp. z o.o. w Lubsku - baza/

Przy rozładunku kontenera poza stacją przeładunkową ZZO Sp. z o.o. w Lubsku dolicza się dodatkowo transport po 5,50 zł netto za km.

2. Koszt przyjęcia odpadów na składowisku - w zależności od rodzaju odpadu - wg aktualnego cennika stawek opłat w RIPOK w Marszowie.

3. Ponadnormatywna ilość odpadów /jednorazowo w kontenerze o pojemności 7m³ może znajdować się maksymalnie 1000kg odpadów/ - dodatkowa opłata doliczona wg wzoru:

aktualna stawka za przyjęcie
odpadów na składowisku
    x     ponadnormatywna waga odpadów
zgromadzonych w kontenerze
/potwierdzona dowodem ważenia na składowisku/


Stawki opłat w RIPOK w Marszowie obowiązujące od 01.07.2020 r.
Rodzaj odpadów Kod odpadów Netto
[PLN/Mg]
VAT 8% Brutto
[PLN/Mg]
Opakowania z papieru i tektury (zanieczyszczone) 15 01 01 330,00 26,40 356,40
Opakowania z tworzyw sztucznych (zanieczyszczone) 15 01 02 330,00 26,40 356,40
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 550,00 44,00 594,00
Opakowania ze szkła (zanieczyszczone) 15 01 07 330,00 26,40 356,40
Zużyte opony 16 01 03 800,00 64,00 864,00
Zużyte opony o śr. powyżej 120 cm 16 01 03 1200,00 96,00 1296,00
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 50,00 4,00 54,00
Gruz ceglany 17 01 02 50,00 4,00 54,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 300,00 24,00 324,00
Tworzywa sztuczne 17 02 03 550,00 44,00 594,00
Odpadowa papa 17 03 80 800,00 64,00 864,00
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 50,00 4,00 54,00
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 800,00 64,00 864,00
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 1000,00 80,00 1080,00
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 600,00 48,00 648,00
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 220,00 17,60 237,60
Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone) 20 02 01 330,00 26,40 356,40
Gleba ziemia w tym kamienie 20 02 02 50,00 4,00 54,00
Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 220,00 17,60 237,60
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 400,00 32,00 432,00
Odpady z targowisk 20 03 02 600,00 48,00 648,00
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 400,00 32,00 432,00
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 550,00 44,00 594,00
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 550,00 44,00 594,00
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 1000,00 80,00 1080,00