tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Kształtowanie cen za świadczenie usług

Uchwała Nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie:

- utrzymanie czystości chodnika letnie - 1,96 zł/m²/m-c netto*
- utrzymanie czystości chodnika zimowe - 4,11 zł/m²/m-c netto*
- utrzymanie czystości chodnika całoroczne - 1,69 zł/m²/m-c netto*
*ceny dotyczą nowo zawartych umów, obowiązują od 01.03.2024 r.

Kontakt - ZUKiT przy ul. Traugutta 3, tel. 68-457-77-30 lub 578-650-350.


Cennik usług wykonywanych przez Sekcję Remontową oraz Zakład Usług Komunalnych i Transportu:
(obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.)

L.p. Nazwa wykonywanej usługi J.m. Cena netto
SEKCJA REMONTOWA
1. Oplombowanie wodomierza szt.
36,00 zł
(8,40 zł za każdy następny)
2. Usługi szklarskie
a) szkłem gładkim:
- do 0,50
- powyżej 0,50
b) szkłem wzorzystym:
- do 0,50
- powyżej 0,50
c) szkłem zbrojeniowym
- do 0,50
- powyżej 0,50
 
 


 


 


 
 
180,00 zł
156,00 zł
 
216,00 zł
174,00 zł
 
294,00 zł
228,00 zł
3. Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym
- w dni robocze
- w dni robocze po godz. 15:00
- w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta
godz.
294,00 zł
441,00 zł
588,00 zł
4. Czyszczenie kanalizacji ręcznie
(1 pracownik)
godz.
72,00 zł
+ narzuty wg zarz. 4/16
(ze zmianami)
5. Czyszczenie kanalizacji za pomocą
spirali elektrycznej (1 pracownik)
godz.
108,00 zł
6. Motopompa z obsługą godz.
kolejne godz.
108,00 zł
48,00 zł
7. Zagęszczarka z obsługą godz. 108,00 zł
8. Odśnieżanie dachów:
a) dachy płaskie
b) dachy spadziste (2 pracowników)
 
godz.
godz.
 
84,00 zł
138,00 zł
9. Jednorazowe usunięcie sopli z jednego budynku
a) z drabiny:
b) z wykorzystaniem podnośnika koszowego:
 
 godz.
godz.
kolejne godz.
 
138,00 zł
324,00 zł
282,00 zł
10. Czyszczenie rynien z podnośnika koszowego  godz.
kolejne godz.
 324,00 zł
282,00 zł
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU
1. Samochód dostawczy do 3,5 t km 7,70 zł
2. Samochód dostawczy do 3,5 t godz. 190,00 zł
3. Zamiatarka /dojazd/ godz. 190,00 zł
4. Ręczny załadunek odpadów zmieszanych 130,00 zł
5. Pojazd specjalistyczny bezpyłowy godz. + km 160 zł + 8,90 zł
6. Usługi warsztatowe godz. 95,00 zł -w godz. 7-15 w dni robocze
190,00 zł -w pozostałych godz. j/w i w dni wolne od pracy oraz święta
7. Pozostałe usługi komunalne godz. 83,00 zł
8. Mechaniczne zamiatanie placów godz. 286,00 zł
9. Posypywanie piaskarką łącznie z materiałem uszorstniającym
(min. 0,5 godz.)
godz. 393,00 zł
(poza granicami
Lubska +7,70 zł/km)
10. Koszenie trawy kosiarką bijakową godz. 119,00 zł
11. Koszenie trawy kosiarką żyłkową godz. 95,00 zł
12. Postojowe godz. 55,00 zł
13. Odbiór gabarytów w zależności od
wielkości gabarytu 1 szt.
24,00 - 54,00 zł
14. Podnośnik koszowy z obsługą
(1 pracownik)
godz.
następna i kolejne
238,00 zł
196,00 zł
(poza granicami Lubska +7,70 zł/km)
(dodatkowy pracownik +83,00 zł/godz)Wynajem kontenerów przez Zakład Usług Komunalnych i Transportu

Stawkę za usługę jednorazowego odbioru kontenera należy stosować w wysokości określonej odpowiednio:

1. Usługa transportowa kontenera objętego pozwoleniem na odbiór odpadów wg tabeli:

Rejon odbioru Bez względu na wypełnienie kontenera
Miasto Lubsko 214,80 zł netto
+ koszt za przyjęcie na składowisku*
Gmina Brody 142,80 zł netto + 8,90 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Jasień 142,80 zł netto + 8,90 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Lubsko
(teren wiejski)
142,80 zł netto + 8,90 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Tuplice 142,80 zł netto + 8,90 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku

*Uwaga: Ryczałt - 214,80 zł netto /transport na trasie: baza - odbiór kontenera - stacja przeładunkowa ŁCR Sp. z o.o. w Lubsku - baza/

Przy rozładunku kontenera poza stacją przeładunkową ŁCR Sp. z o.o. w Lubsku dolicza się dodatkowo transport po 8,90 zł netto za km.

2. Koszt przyjęcia odpadów na składowisku - w zależności od rodzaju odpadu - wg aktualnego cennika stawek opłat w RIPOK w Marszowie.

3. Ponadnormatywna ilość odpadów /jednorazowo w kontenerze o pojemności 7m³ może znajdować się maksymalnie 1000kg odpadów/ - dodatkowa opłata doliczona wg wzoru:

aktualna stawka za przyjęcie
odpadów na składowisku
    x     ponadnormatywna waga odpadów
zgromadzonych w kontenerze
/potwierdzona dowodem ważenia na składowisku/


Kontakt - ZUKiT przy ul. Traugutta 3, tel. 68-457-77-31


Stawki opłat w RIPOK w Marszowie obowiązujące od 01.02.2023 r.
Rodzaj odpadów Kod odpadów Netto
[PLN/Mg]
VAT 8% Brutto
[PLN/Mg]
Opakowania z papieru i tektury (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 15 01 01 600,00 48,00 648,00
Opakowania z tworzyw sztucznych (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 15 01 02 600,00 48,00 648,00
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 660,00 52,80 712,80
Opakowania ze szkła (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 15 01 07 400,00 32,00 432,00
Zużyte opony 16 01 03 950,00 76,00 1026,00
Zużyte opony o śr. powyżej 120 cm 16 01 03 1400,00 112,00 1512,00
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 100,00 8,00 108,00
Gruz ceglany 17 01 02 100,00 8,00 108,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 400,00 32,00 432,00
Tworzywa sztuczne 17 02 03 840,00 67,20 907,20
Odpadowa papa 17 03 80 1000,00 80,00 1080,00
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 60,00 4,80 64,80
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 1200,00 96,00 1296,00
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 1400,00 112,00 1512,00
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 720,00 57,60 777,60
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 264,00 21,12 285,12
Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone) 20 02 01 480,00 38,40 518,40
Gleba ziemia w tym kamienie 20 02 02 100,00 8,00 108,00
Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 300,00 24,00 324,00
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 540,00 43,20 583,20
Odpady z targowisk 20 03 02 720,00 57,60 777,60
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 500,00 40,00 540,00
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 660,00 52,80 712,80
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 840,00 67,20 907,20
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 1200,00 96,00 1296,00